Általános szerződési feltételek

CENTRAL PHOTO MODEL & HOSTESS AGENCY
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Szolgáltató adatai:
Név: Long Trade Invest Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-969470
Székhely/levelezési cím: 1108 Budapest Tavas utca 1/C/A.
Email: centralphotomodelhostessagency@gmail.com


A továbbiakban Szolgáltató, az alábbi szolgáltatást vállalja a szolgáltatás igénybevevő, a továbbiakban Modell részére. (a továbbiakban együttesen Felek)

1.    A Szolgáltató vállalja, hogy a Modellről marketing megjelenés céljából fotósorozatot és/vagy videó anyagot készít (a továbbiakban portfólió).
2.    A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételétől számított két évig vállalja, hogy a Modell portfólióját harmadik személyek részére bemutatja, továbbá biztosítja a Modell részére a modellként, hostként/hostessként, illetve statisztaként történő elhelyezkedés lehetőségét, amelyről a Modell a weboldal erre szolgáló menüpontjában értesülhet.
3.    A Modell vállalja, hogy a fotózáson, előre egyeztetett időpontban megjelenik, ellenkező esetben a Szolgáltató a portfólió elkészítésére újabb lehetőséget a Modell részére nem köteles biztosítani.
4.    A Modell vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételétől számított két évig kizárólag a Szolgáltatóval szerződik, továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató által közvetített harmadik személyekkel semmilyen célból közvetlen kapcsolatba nem lép, ellenkező esetben kötbér és az okozott kár teljes megfizetésére köteles.
5.    A Modell vállalja, hogy külön adatlapon az adatait megadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint Adatkezelő, a megadott adatait a szolgáltatás nyújtása céljából kezelje. A Modell igazolja továbbá, hogy a 18. életévét betöltötte, egyben büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az ő általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy róla képfelvétel készül. A jelen igazolási kötelezettség a Törvényes képviselőre is kiterjed.
6.    A Modell a portfólió részét képező képek, videók teljes felhasználási jogát a Szolgáltatóra ruházza át. A felhasználási jog valamennyi jogra kiterjed; területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szól és kizárólagos. Mindez azt is jelenti, hogy minden esetben, amikor a Modell a portfóliójának egészét, vagy annak egy részét bármilyen formában nyilvánosságra hozza, köteles a Szolgáltató, mint jogosult nevét feltüntetni. A Modell a felhasználási jog átruházásával lemond a szerzői jogdíjról. A Modell ezzel egyidejűleg szavatolja, hogy a portfólió egészén sem annak egy részén nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni / felhasználási joga, amely a Szolgáltató jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. Ellenkező esetben a Modell köteles a portfólió értékének ötszörösét kötbérként a Szolgáltatónak megfizetni, a valamennyi okozott kárral egyidejűleg.
7.    A szolgáltatás igénybevételének kezdete, valamint az ahhoz kapcsolódó és jelen ÁSZF szerint szabályozott jogok és kötelezettségek keletkezésének napja az ÁSZF elfogadó nyilatkozat aláírásának napja.
8.    Minden olyan esetben, ahol a Modell kiskorú, a Modellre előírt kötelezettség a Törvényes képviselő kötelezettsége.
9.    Adatvédelmi rendelkezések:
9.1.    A Szolgáltató és/vagy Szolgáltató a Modell alábbi személyes adatait tartja nyilván: Név, szül. hely és idő, Anyja neve, Szig. szám, Lakcím, Telefonszám, Email, Törvényes képviselő neve és hozzájárulása (amennyiben szükséges). (a továbbiakban érintett)
9.2.    Személyes adat csak a szolgáltatás alá tartozó tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
9.3.    Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a szolgáltatás teljesítése.
9.4.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes és teljeskörű tájékoztatása alapján.
9.5.    Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérésére a fenti email elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
9.6.    Adattovábbításra akkor kerül sor, ha a Szolgáltató a Modellt harmadik személy részére kiajánlja, illetve ha ennek kötelezettségét jogszabály írja elő.
9.7.    A Szolgáltató a Modell adatait elektronikusan, és a Modell/Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata alapján papír alapú formában is nyilvántartja.
9.8.    Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
-    Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
-    Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
-    A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
-    Az adatokról biztonsági mentés készül.
9.9.    Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
9.10.    Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
9.11.    Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés:
9.12.    Szolgáltatásaink során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezelünk anonim adatokat, és követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjtjük, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeljük.
9.13.    Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását a fent hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
9.14.    Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
9.15.    Az Adatkezelő az érintett panaszát annak beérkezésétől számítva 8 napon belül kivizsgálja, és erről az érintettet értesíti. Amennyiben az érintett a panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
9.16.    Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.17.    Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Budapest, 2016. szeptember 27.

Jelentkezz Fotó Modell & Hostess Ügynökségünkhöz!
Mi érdekel
Fájlok feltöltése
ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat
Kérek hírlevelet

Hostes, modell, fotó állás és munkalehetőségek

10 DAYS IN CANNES / FEMALE MODELS (MIN. HEIGHT: 170CM)

Cannes-ban a 69. Cannesi-i fesztivál idején 10 napra 10 női modell részére érkezett munkalehetőség. Megbízó partnerünk 18. életévüket ...

MALE MODELS TO CHINA / 60-90 DAYS

We are looking for young male models that can come(Guangzhou) in Feb. or March, height should be 186~189cm, please send me full materials to

MUNKA EGYIPTOMBAN / 1-4 NAPIG

Direkt model munkák Egyiptomban - FASHION, REKLÁMFILM, TV!
Megrendelőnk profi és kezdő modelleket egyaránt keres 1-4 napos ...